Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Decreet van Mgr. Mutsaerts

Decreet van Mgr. Mutsaerts

Eerwaarde broe­der Johannes,

Op 11 juli 2013 heeft U namens het bestuur van de private vereni­ging “Apos­to­laat van troost” Uw statuten ter goed­keu­ring aan mij voor­ge­legd.

Nadat ik vast­ge­steld heb, dat de statuten conform de bepa­lin­gen van het canonieke wet­boek van 1983 (CIC/1983) in verbin­ding met de “Algemene bepa­lin­gen voor ker­ke­lijke en katho­lie­ke bur­ger­lijke rechts­personen in de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land (nr. 11 van de ‘Rege­lingen R.-K. Kerk­ge­noot­schap van Neder­land’)” zijn opge­steld, verleen ik bij deze mijn goed­keu­ring aan de statuten van de private vereni­ging “Apos­to­laat van troost”, die haar zetel heeft in het bisdom ’s-Hertogen­bosch binnen het territorium van de pa­ro­chie San Salvator in de stad ’s-Hertogen­bosch. Met deze goed­keu­ring verwerft de private vereni­ging “Apos­to­laat van troost” rechts­per­soon­lijk­heid conform can. 116 i.v.m. 322 § 2 CIC/1983.

Tevens geef ik conform can. 300 CIC/1983 aan de private vereni­ging “Apos­to­laat van troost” toestem­ming om zich “katho­liek” te noemen.

U en Uw vereni­ging Gods zegen toewensend voor een zegenrijk apos­to­laat, verblijf ik vrien­de­lijke groeten,

+ Drs. R. Mutsaerts
Hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en vica­ris generaalApostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl