Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Statuten

Statuten

Artikel 1: Doel­stel­ling.

Het Apostolaat is gebaseerd op twee teksten: “Komt allen tot Mij die belast en uitgeput zijn, Ik wil u rust en verkwikking verschaffen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. (Mt. 11, 28-29) en die van apostel Paulus: “Gezegend is God..., de God van alle vertroosting. Hij troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen”. (2 Kor.1, 3-4)

Het “Apostolaat van Troost” heeft in het kader van bijzondere inzet van diaconie tot doel ruimte te bieden aan mensen die ernstig lijden onder hun verdriet. Die zich hierin gevangen en beklemd voelen waardoor uitzicht ontbreekt om vrij adem te halen. In het geloof dat de Heilige Geest met ons is, probeert het “Apostolaat van Troost” deze mensen een luisterend oor te bieden en samen te bidden dat hen tot troost kan zijn. Maar ook door met de mensen in gesprek te gaan en wanneer nodig te adviseren. Daardoor hopen wij hun pijn te verzachten en de lijdende mens te bemoedigen om met zijn beproevingen om te kunnen gaan.

De Vereniging ontplooit haar diaconale ac­ti­vi­teiten in trouw aan het Rooms- Katholieke geloof en in overeenstemming met de kerkelijke leer, onder het herder­schap van Paus en Bis­schop­pen. Zij weet zich in het bijzonder verbonden met de Bisschop van ’s-Her­to­gen­bosch.

Artikel 2: Naam

De Vereniging draag de naam “Apostolaat van Troost”. Met toestemming van de ordinaris mag de Vereniging zich “Katholiek” noemen. (can. 300)

Artikel 3: Rechtskarakter

De Vereniging is een private instelling (can. 299) met kerkelijke rechts­per­soon­lijkheid, die zij na goedkeuring van de Statuten door de ordinaris verwerft. (can. 116 i.v.m. can. 322 -2) Zij wordt als zodanig gereglementeerd volgens de normen van het Kerkelijk Wetboek van 1983 (CIC/ 1983) over de private verenigingen (cann. 321 t/m 326) en de kerkelijke rechts­personen (cann. 113 t/m 123), alsmede de eigen Statuten van de Vereniging. Het “Apostolaat van Troost” is een diocesane

instelling en staat onder toezicht van de ordinaris (can. 134 ) van het Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch.

Artikel 4: Broeders van de Vereniging

Binnen de vereniging van het “Apostolaat van Troost” maken ook broeders met private en publieke beloftes deel uit. ( can. 307-3)

Artikel 5: Toezicht van de ordinaris en diens visitatierecht

De Vereniging staat onder toezicht van de ordinaris van het Bisdom

’s-Her­to­gen­bosch. Het is diens taak ervoor te zorgen dat de Vereniging de integriteit van geloof en zeden behoudt en te waken dat er geen misbruik sluipen in de kerkelijke discipline. De ordinaris heeft daarom het recht de Vereniging te visiteren.(can. 305)

Artikel 6: Reglement

 1. Het Bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen voor:
  • vergaderingen,
  • en alle onderwerpen waarvoor een nadere regeling gewenst is.
 2. Het reglement mag niet in strijd zijn met deze Statuten.

Artikel 7: Huisvesting

De Vereniging heeft haar kantoor in de sacristie van het kerk­ge­bouw San Salvator in ’s-Her­to­gen­bosch.

Artikel 8: Bestuur

 1. Het Bestuur bestaat uit 5 personen: een voorzitter; een penning­mees­ter; een secretaris; een 2de secretaris en een communicator/promotor.
 2. De bestuurders worden gevraagd. (can. 324-1)
 3. Bij het aannemen van bestuursleden wordt gelet op verschillende deskundigheden, die de doel­stel­ling van de Vereniging moeten waarborgen.
 4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het Bestuur bevoegd.
 5. De bestuursleden mogen maximaal 5 jaar zitting nemen in het Bestuur, waarna zij herkiesbaar kunnen zijn.
 6. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel gemaakte kosten declareren, wanneer deze zijn goedgekeurd door het Bestuur.

Artikel 9: Geestelijke raadsman

De Vereniging kiest een geestelijke raadsman wanneer zij dat wenst (can.324-2). Deze dient een priester te zijn die:

 • wettig de bediening in het Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch uitoefent,
 • en door de plaatselijke ordinaris tot deze taak benoemd is.

Artikel 10: Bestuursbevoegdheid

Het Bestuur is belast met het leiding geven aan de Vereniging en het beheren van de financiën en vermogen. Daarom is zij bevoegd tot:

 • alle rechtshandelingen waaronder het sluiten van over­een­kom­sten tot het kopen, vervreemden of bewaren van goederen.
 • In alle gevallen waarin noch de Statuten, noch de Algemene bepalingen voor kerkelijke- en katholiek burgelijke rechts­personen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland ( nr. 11 van de regelingen R.K. Kerk­ge­noot­schap van Nederland), noch het huishoudelijk reglement, noch de Codex Iuris Canonci (CIC/1983) voorzien, zelf beslissingen te nemen.

Artikel 11: Bestuurs­ver­ga­deringen

 1. Het Bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Verder zo dikwijls de voorzitter of bestuurders dat nodig achten. Deze vergaderingen worden in een notulen vastgelegd, met daarin de agenda­punten vermeldt.
 2. De voorzitter roept de vergadering bijeen en is belast met de leiding van de vergadering.
 3. Er wordt vergaderd wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 12: Besluit­vor­ming

 1. Wanneer in de Statuten niet anders wordt bepaald, zullen alle besluiten van het Bestuur moeten worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.
 2. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen met algemene goedkeuring van alle bestuurders. De secretaris legt de inhoud van dergelijke besluiten vast, waarna deze in de eerstvolgende bestuurs­ver­ga­dering worden bevestigd.
 3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Over per­soon­lijke aan­ge­le­genheden wordt d.m.v. gesloten briefjes gestemd.
 5. Bij stakingen van stemmen beslist de voorzitter. Hij is vervolgens verplicht de overige bestuursleden zo spoedig mogelijk schriftelijk in te lichten over een desbetreffende beslissing.
 6. Bij de eerstvolgende vergadering wordt de notulen door de secretaris voorgelegd ter goedkeuring. Jaarlijks stelt hij een jaarverslag over het gevoerde beleid op dat door het Bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 13: Vertegen­woor­diging

 1. De voorzitter en de secretaris vertegen­woor­digen samen de instelling in en buiten rechte. Bij ontstentenis of belet kan het Bestuur een andere bestuurder een volmacht geven.
 2. Alle van het Bestuur uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14: Beëindiging van het lidmaat­schap binnen het Bestuur

Het lidmaat­schap wordt beëindigd door:

 1. overlijden;
 2. aangeboden ontslag;
 3. verstrijken van de bestuurstermijn;
 4. ontslag door het bestuur met algemene stemmen, met uitzondering van de desbetreffende bestuurder. Dit onder opgave van redenen en nadat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich ten overstaande van de overige bestuurders te verweren.

Artikel 15: Middel voor de doel­stel­ling

De Vereniging zal haar doel trachten te bereiken door:

 1. gebed
 2. gesprekken
 3. geld­mid­de­len. Deze bestaan uit:
  • het vermogen en de vermogensinkomsten van de Vereniging;
  • subsidies;
  • schenkingen, erf­stel­lingen en legaten. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedel­be­schrij­ving.
  • alle baten en inkomsten.

Artikel 16: Beheer en rekenplicht

 1. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 2. De ordinaris heeft toegang tot de boeken van de Vereniging, om na te gaan of de goederen van de Vereniging voor de doel­stel­ling, zoals die in artikel-1 van deze Statuten geformuleerd is, worden aangewend.
 3. Jaarlijks stelt het Bestuur, vóór 1 november, een begroting vast voor het komende boekjaar.
 4. Vóór 1 mei stelt het Bestuur de rekening en verantwoording over het financieel overzicht vast van het afgelopen boekjaar.
 5. Het vastgestelde- en gecontroleerd financieel overzicht wordt ter goedkeuring naar de ordinaris verzonden.

Artikel 17: Statutenwijziging

 1. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 deel van het aantal stemmen, op een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering.
 2. Bij het voorstel tot wijziging van de Statuten moet een toelichting ingesloten zijn. Deze moet tenminste 14 dagen voor de vergadering naar de bestuurders worden verzonden. De ordinaris wordt dan eveneens in dat tijdsbestek schriftelijk in kennis gesteld, met redenen omkleed.
 3. De gewijzigde Statuten zullen door de ordinaris goedgekeurd moeten worden.

Artikel 18: Ontbinding van de Vereniging

 1. Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 deel van het aantal stemmen, op een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering.
 2. Het voorstel tot ontbinding moet vergezeld gaan met een toelichting. Deze zal dan tenminste 14 dagen voor de vergadering aan de bestuurders worden toegezonden. De ordinaris wordt eveneens binnen dat tijdsbestek schriftelijk van het voornemen in kennis gesteld, met redenen omkleed.
 3. Voor ontbinding van de Vereniging is er toestemming van de ordinaris nodig.
 4. Ook de ordinaris kan de Vereniging opheffen wanneer blijkt dat de ac­ti­vi­teiten van de Vereniging tot:
  • ernstige schade leidt van de kerkelijke leer of discipline,
  • of tot ergernis van de gelovigen.
  Het opheffen gebeurt nadat hij het Bestuur over de redenen verwittigd heeft.(can. 326-1) Tegen het decreet tot opheffing van de ordinaris is bezwaar bij de Apos­to­lische Stoel mogelijk. (can. 1732-1739)
 5. In geval van ontbinding, wordt het eventuele batig saldo gebruikt voor een doel dat zo goed mogelijk aansluit bij de doel­stel­ling van de Vereniging “Apostolaat van Troost”.

 

’s-Her­to­gen­bosch, 15-8-2013

Per decreet goedgekeurd door:

Drs. R. Mutsaerts,
Hulp­bis­schop van ’s-Her­to­gen­bosch en vicaris generaal.

Mr. V.Peters,
Kanselier.Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl