Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Je eigen grenzen verleggen

gepubliceerd: maandag, 30 september 2019

Een mens is geneigd zijn leven af te bakenen door per­soon­lijke normen en waar­den die dicht bij ons eigen ‘zijn’ liggen. Ook binnen een chris­te­lijke traditie - katho­liek of pro­tes­tant - ge­beurt dat. Zoals per­soon­lijke geloofs­bele­vingen die afgebakend wor­den door eigen inzichten en gevoelens.

In onze gese­cu­la­ri­seerde maat­schap­pij is dat voor velen een reden om afstand te nemen van het instituut kerk. Maar wel Christus en ook voor velen Maria in hun hart meedragen. Geloven is geen moeten, maar een eigen keuze die je met elkaar kunt beleven in een ker­ke­lijke vie­ring. Uitgaande dat wij met- en door Jezus moeten gaan om te komen tot God de Vader.

Een paar maan­den gele­den sprak ik een echtpaar die samen verwikkeld waren in een serieus gesprek, dat op hun gezichten was af te lezen. Nadat ik me had voor­ge­steld vroeg ik hen waarover zij zich zo druk maakten. Zij waren niet eens ver­baasd en ver­tel­den me dat hun gesprek over hun eigen geloofsgrenzen ging t.o.v. medechris­te­nen in andere kerk­ge­noot­schappen. Als pro­tes­tantse bezoekers had­den deze mensen ook vragen over de Maria­ver­ering. “Wat kunnen wij daar­mee?”, vroeg de man aan mij. Beiden keken me vragend aan.

Ik ver­telde hen dat Maria niet aan­beden wordt, maar dat zij wordt gezien als voor­spreek­ster voor ons, aan haar Zoon gericht. Voor veel mensen staat Jezus gevoels­ma­tig ver van hen af en is Maria mak­ke­lijker te bena­de­ren als Moeder van Jezus, maar ook als Moeder van de Kerk. Voor velen een men­se­lijke bele­ving om zo hun zorgen bij de Heer te brengen. Maar, hebben wij ons wel goed ge­rea­li­seerd hoe bij­zon­der het is dat God - volgens het Evan­ge­lie - Maria aangewezen heeft om Zijn Zoon Jezus te baren? Zijn keuze is omgeven door een heilig mysterie.

Daarom zegt Maria in haar Mag­ni­fi­cat, (Lofprij­zing): Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voor­taan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Mach­tige voor mij gedaan, heilig is zijn naam... (Luc.1: 46-55) Maria is daardoor apart gezet door God. Welke invulling kunnen wij daaraan geven? Dat blijft voor velen een theo­lo­gische vraag. Voor mij een God­de­lijk wonder dat ik in mijn geloof met me meedraag.

De man begon te grijnzen. Hij ver­telde me dat hij van zijn vrouw een ver­jaar­dagscadeau gekregen had, omdat hij die dag jarig was. Hij pakte zijn smart­phone en liet mij een foto van zijn cadeau zien: een groot houten Maria­beeld met het kindje Jezus in haar armen. Ik was verrast dat hij aan mij dat prach­tige cadeau liet zien. Ik vroeg aan de man wat dat beeld voor hem betekende. Nu werd het stil, hij keek me aan en zei: “Daar zijn geen woor­den voor. Mis­schien een emo­tio­nele hei­lig­heid, maar onbenoemd”. Hij had tranen in zijn ogen.

Ik fe­li­ci­teerde hem met zijn ver­jaar­dag en met dat prach­tige cadeau. “Maar”, zei de vrouw: “Dit gesprek is vandaag ons grootste cadeau die wij mochten ont­van­gen”. Zij bedankten mij harte­lijk. Maar ik wees omhoog om God te danken. Wanneer wij leven binnen de grenze­loze liefde van Christus dan krijgen we oog voor de ander.

br. DiederikApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl