Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuwe bestemming voor San Salvatorkerk

Orthen krijgt Mariakapel

gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020
De San Salvatorkerk in de wijk Orthen
De San Salvatorkerk in de wijk Orthen
Doopkapel wordt Mariakapel
Doopkapel wordt Mariakapel
Maria van Orthen, het beeld van Orthen
Maria van Orthen, het beeld van Orthen

Helaas voor het Apos­to­laat maar goed voor de wijk Orthen en de H. Maria­paro­chie is de San Salvator­kerk verkocht en wordt er een ge­zond­heids­cen­trum van gemaakt. Dat betekent echter dat wij onze stek moeten opgeven.

In juni van dit jaar kon­den we op deze web­si­te nog blij mel­den dat we weer terug waren op ons oude honk. De kerk zou wor­den verhuurd om er een trampoline-hal te ex­ploi­teren en het Apos­to­laat zou kunnen blijven zitten. Door omstan­dig­he­den is deze oplos­sing niet door­ge­gaan.

Slechts enkele maan­den later deed zich de gelegen­heid voor om de hele kerk te verkopen inclusief de voor­ma­lige Sacristie ‘Achter ’t urgel’ waar het Apos­to­laat weer zijn intrek had geno­men. Met de komst van een ge­zond­heids­cen­trum is er ook voor de pa­ro­chie een hele mooie bestem­ming gevon­den van dit Godshuis. Mede door mede­wer­king van het bestuur van de H. Maria­paro­chie en bemid­de­ling van met name vice-voor­zit­ter T. Streppel is de verkoop in goede harmonie met broeder Johannes en het Apos­to­laat beklonken.

Maria­ka­pel

Blij nieuws voor Orthen is dat er ook een prach­tige Maria­ka­pel zal wor­den geopend in de voor­ma­lige Doop­ka­pel. Het mooie is dat mensen uit de wijk Orthen bij de inrich­ting van de kapel betrokken zullen zijn en weer een gebeds­plek terug­krij­gen. Het zal een mooie kapel wor­den die dage­lijks geopend zal zijn voor bezoek, gebed en het bran­den van een kaarsje, zowel voor gelo­vi­gen als voor niet-gelo­vi­gen.

Voorlopig zullen we vanaf 1 no­vem­ber 2020 's morgens tele­fo­nisch bereik­baar zijn en 's mid­dags zoals ver­trouwd in de Sint-Jans­kathe­draal be­schik­baar zijn. Ook is het in deze corona­tijd moge­lijk om een huis­be­zoek af te spreken, uite­raard met inachtne­ming van alle maat­regelen die van over­heidswege zijn vast­ge­legd.

Openingstij­den

dag tele­fo­nische afspraak
Sint-Jans­kathe­draal
maan­dag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
dins­dag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
woens­dag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
donder­dag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 14.00 - 16.00 uur
06 - 30 16 16 36
Toren­straat 16
’s-Hertogen­bosch

Nieuw corres­pon­dentie-adres

Broeder Johannes van Beur­den
Broeder Diederik van Lingen
adres: Apos­to­laat van Troost
p/a Grevelingen 250
5215 DP ’s-Hertogen­bosch
tele­foon: (06) 30 16 16 36
e-mail: info@apos­to­laatvantroost.nl
web­si­te: www.apos­to­laatvantroost.nl
Facebook: Facebook.com/apos­to­laatvantroost
Twitter: Twitter.com/apostvantroost


Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl