Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kerstwens

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2020
Kerstwens
(foto: Wim Koopman)

Het wordt een bij­zon­dere Kerst­mis. Met een strenge lockdown wordt het een nog sober­der Kerst­mis dan waar we ons op had­den voor­be­reid. Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrifd staan als een jaar met vele uit­dagingen en tegen­slagen. Toch mogen we ver­trouwen op betere tij­den. We vieren de geboorte van Christus! Kerst­mis is een tijd van hoop!

Zowel broe­der Johannes als broe­der Diederik hebben een wens voor Kerst­mis en het nieuwe jaar 2021 ge­schre­ven:

Kerstmis 2020

Zalig Kerst­mis

Het Apos­to­laat heeft een zware tijd achter de rug. We moesten onze geliefde San Salvator verlaten, wegens de verkoop van de kerk. Daar is na­tuur­lijk alle begrip voor, maar het doet best wel een beetje pijn. Wat ons ook zeer geraakt heeft is dat zuster Tanja is overle­den. Ze was een gewel­dige lieve vrouw met een groot hart. We zullen haar erg missen.

Vertrek uit de San Salvator - we hebben er heel wat uren werk aan gehad om alles netjes op te leveren. Gelukkig kon­den we in de Sint-Jan nog aan de slag. Het was voor ie­der­een wennen. Samen met het hui­dige bestuur zijn we een weg opge­gaan die voor eenie­der goed zal zijn. We zij daar het bestuur dank­baar voor. Wij hopen nog lang dienst­baar te zijn voor mensen die verdrie­tig zijn en troost nodig hebben.

De geboorte van het kindje Jezus. We vieren het met versierde bomen, opgetooid met glimmende ballen.

We eten en drinken er eens goed van. Kerst­feest... we komen bij elkaar om dat te uitbun­dig te vieren samen met familie en vrien­den. Dit jaar is dat dui­de­lijk anders, alleen het huis­ge­zin en slechts enkele fami­lie­le­den mogen samen­zijn. We moeten er het beste van maken. Jezus is geboren in het licht van de liefde. We hebben onze dier­ba­ren lief, maar er is veel angst elkaar te verliezen. Toch mogen wij op deze dag, de geboorte van Jezus her­denken en er samen een feest van te maken! Wij moeten op elkaar letten en elkaar be­scher­men door de regels te volgen die absoluut nodig zijn. We zullen hier samen door­heen komen. We kunnen door de geboorte van Jezus, een nieuwe stap maken om hier samen weer uit te komen.

Heel veel sterkte en heb ver­trouwen dat Onze Lieve Heer ons de weg wijst zodat we samen uit deze zorge­lijke tijd komen. Ik wens U allen een Zalig Kerst­mis en een Gelukkig en Gezond Nieuw Jaar.

broe­der Johannes

Kerstmis 2020

Vreugde

Kan het kerst­feest ons nog vreugde geven in deze benarde tijd van be­lem­me­ringen, om blij­moe­dig met vrien­den of familie samen te zijn? Zal de kerst­ver­sie­ring en cadeaus dat trieste gevoel door­bre­ken? Mis­schien zijn we wel teveel bezig met dat dreige­ment waardoor we ons zelf tekort doen. Het lijkt alsof we gevangen zitten binnen de beper­kingen die het corona­vi­rus ons aandoet. Hoe vin­den wij de kerstvreugde terug? We moeten ons ook rea­li­se­ren dat voor een aantal mensen die vreugde ver weg is door het over­lij­den van een geliefde. Geeft kerst­feest ons dan nog troost?

Toch mogen wij weten dat het ‘echte’ Kerst­feest een andere vreugde geeft. Een inner­lijke vreugde die gerela­teerd is aan de geboorte van het Kerst­kind, omdat dit Kind ons toe­komst geeft. Al gaan wij door een dal van diepe duisternis, ook dan zal Hij bij ons zijn. Deze vreugde gaat niet over mate­rië­le rijkdom, maar over een inner­lijke rijkdom die ons leidt naar een grotere vreugde van hoop en verlos­sing. In die blijd­schap mogen wij opweg gaan met Jezus. Dan kunnen wij zeggen:

’t Licht dezer wereld is red­dend ver­sche­nen. Met deze gedachte wens ik u een Zalig Kerst­feest en een voorspoe­dig 2021.

broe­der DiederikHeilige Familie - Kerstmis 2020


 Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl