Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Liefde door de dood heen

gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2021
De verrijzenis van Jezus - luik van het grote lijdensaltaar in de Sint-Jan
De verrijzenis van Jezus - luik van het grote lijdensaltaar in de Sint-Jan (foto: Wim Koopman)

Het was een wat sombere dag, een dag van over­den­king. Al wan­de­lend in onze mooie Sint-Jan over­dacht ik mijn eigen leven. Auto­ma­tisch denk ik dan aan mijn eigen verliezen en hoe ik daar mee omge­gaan ben. Met vallen en opstaan ben ik gewor­den wat ik nu ben. Dank­baar dat ik werk­zaam mag zijn in het Apos­to­laat van Troost in deze prach­tige Kerk.

Als ik even stil sta bij Moeder Maria, zie ik een stel waar­van de vrouw in de rol­stoel zit en de man enigszins gebogen naast de vrouw zit. Je kon zien dat er veel leed was. Ik was getroffen door wat ik zag, vooral omdat ik per­soon­lijk geraakt werd door deze twee mensen. Na hun gebed bij Moeder Maria, wandelde zij mij tegemoet. Na een korte kennis­ma­king, ver­telde de vrouw over haar ziekte en haar pijn. De wanhoop nabij. Maar ik zag ook de liefde van deze mensen. Het was voor mij heel herken­baar. Ik nodigde hen uit om met mij, samen te gaan bid­den in de Sacra­ments­ka­pel. Zo dichtbij moge­lijk bij Onze Lieve Heer.

Eenmaal gezeten in kapel, ver­telde mevrouw dat ze longkanker had en geen be­han­de­ling nog zou kunnen helpen. De man luisterde met betraande ogen en slikte zijn tranen weg. Totaal ontred­derd en geen uit­zicht. Zo voelde deze man zich. Dan ver­tel ik dat het geen zin heeft om in het verdriet te blijven steken en dat het leven er nu echt toe doet. Het leven van nu, daar gaat het om en deze tijd zal hun leven en liefde alleen maar sterker maken. De man luisterde en ik ver­telde over mijn eigen erva­ringen.

De aan­ko­mende tijd van haar en zijn leven, kan heel mooi zijn! De zorg en aan­dacht voor haar geeft zoveel liefde aan elkaar en maakt hun leven rijk. De overgave van haar, is een prach­tige tijd waar hun liefde alleen maar sterker van wordt. De diepgang van nu, zal tot ware liefde komen. Hun geloof in Onze Lieve Heer en zijn grote liefde en Zijn belofte dat we straks in het Hemels Paradijs wor­den opgeno­men waar we voor altijd gelukkig zullen zijn. De dood is absoluut niet het einde. We zullen elkaar opnieuw ont­moe­ten en daar voor altijd gelukkig zijn.

We zijn even stil en voelen de rust en aanwe­zig­heid van onze Schepper. Dan keren we ons naar Hem en danken voor deze mooie ont­moe­ting. We vragen aan Onze Lieve Heer Zijn Rijke Zegen, om nieuwe kracht en Liefde. Om in overgave wat er gaat komen, samen nog een mooie kost­ba­re tijd te krijgen. Ik voel dat het zo zal gaan. Twee mensen die samen er alles uit gaan halen om nog een mooie en rijke tijd samen te mogen hebben in grote liefde met elkaar.

We lopen naar de uitgang in zachte stilte en nemen afscheid van elkaar. Het was een on­ver­ge­te­lijke ont­moe­ting.

Br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl