Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Van droefheid naar vreugde

Paaswens

gepubliceerd: zaterdag, 27 maart 2021

Broe­der Johannes en ik komen vaak mensen tegen die vertwijfeld door het leven gaan van­wege een groot verdriet, een­zaam­heid of een teleur­stel­ling.

Zo kwam ik een half jaar gele­den een man tegen die zijn wan­de­ling in de Sint Jan maakte. De man ver­telde mij dat hij atheïst was, maar telkens weer de kerk opzocht van­wegen de spi­ri­tu­ele stilte. Hij was zon­der God opgegroeid ver­telde hij en had daarom niets met het geloof. Hij voelde zich teleur­ge­steld omdat hij een licha­me­lijke handicap had. Daar leed hij onder en wist niet onder dat lij­den uit te komen.

Pijn en ongemak kun je moei­lijk loslaten wanneer je elke dag daar­mee gecon­fron­teerd wordt. Toch hebben wij het gehad over het ac­cep­teren van zijn handicap zodat zijn teleur­stel­ling min­der zwaar zal wegen. Niet blijven hangen in het verle­den, maar vooruit kijken naar de toe­komst geeft per­spec­tief, met de vraag: Wat kan ik nog wel en welke moge­lijk­he­den zijn er dan?

Helaas zijn er veel mensen die gebukt gaan onder hun lij­den en dan de vraag stellen: Waarom ik? Hoe kom je daar­van af en wat kun je daar zelf aan doen? Eigen­lijk hoort daarbij een weder­vraag: Waarom ik niet, en de ander wel? Wanneer wij over onze eigen grens kijken, zien we volkeren in oorlog, mensen in armoede leven of op de vlucht zijn. Dan durf je bijna niets meer te zeggen en word je stil. Dat maakt ons lij­den en verdriet niet min­der, maar het zet ons verdriet in de context van het leven. We zou­den kunnen zeggen: dat droef­heid ons soms overvalt om daar door­heen de ander te ont­moe­ten.

Het lij­den van de mens kan ook wor­den veroor­zaakt door macht. Dat de ene mens zich boven de ander verheven voelt. Status geeft blijk­baar macht om de ander te verne­de­ren of te onderdrukken.

In veel lan­den komt dat nog voor. Maar ook in het klein, om ons heen, gebeurt dat. Wanneer we ons boven de ander verheffen, dan zijn we uit het oog verloren dat wij allemaal schepselen zijn van vlees en bloed en dat elk mens uniek is. Het is niet een aardse macht die ons bindt met de ander, maar de liefde. Ook in een wereld met rangen en stan­den zal de liefde over­win­nen. Ik ver­telde de man wat het geloof met mij doet.

God heeft aan ons zijn liefde laten zien in Jezus Christus. Door aardse machten werd Jezus ver­oor­deeld. Dat gaf Hem zijn lij­densweg tot de dood toe. Maar God overwon de dood zodat wij met Pasen weer mogen gedenken dat Christus is opgestaan. Door Zijn over­win­ning op de dood mogen wij geloven dat onze zon­den wor­den ver­ge­ven. En mogen wij door Jezus Christus opweg gaan naar God de Vader. Wat een vreug­de­vol feest is Pasen omdat onze droef­heid en lij­den gedragen wor­den door Zijn verlossende liefde. Wanneer wij in Christus ons heil zoeken, kunnen wij ook zeggen wat Tomas zei: “Mijn Heer en mijn God”.

De man en ik namen na een lang gesprek afscheid.
“Ik ben heel blij met dit gesprek”, zei de man.
Deze blijd­schap nam hij mee naar huis.

Wij wensen u een Zalig Paas­feest.

Broe­der Johannes
Broe­der DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl