Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Apostolaat is gestopt

gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023

Na bijna tien jaar is er een einde geko­men aan het Apos­to­laat van Troost. Door ouderdom en de daar­mee gepaard gaande erns­tige medische omstan­dig­he­den nopen ons om per 16 januari 2023 de werk­zaam­he­den neer te leggen.

Bestaande contacten zullen we blijven onder­hou­den, maar dan op per­soon­lijke titel en niet meer als Apos­to­laat van Troost. Zolang de ge­zond­heid het toe­staat, blijven we bereik­baar per Whatsapp en e-mail:

Opgericht in 2013

Het Apos­to­laat van Troost is bij decreet van Mgr. R. Mutsaerts opgericht op 11 juli 2013. Het pas­to­raats­werk is be­gon­nen in de San Salvator­kerk in Orthen. Zo'n twee jaar daarna is het apos­to­laat verhuisd naar de Sint-Jans­kathe­draal onder ple­baan Geert-Jan van Rossem die ons een harte­lijk en warme ont­vangst bood. We hebben alle ruimte en vrij­heid om te groeien met ons werk gekregen.

De laatste jaren zijn heel moei­lijk geweest voor het apos­to­laat. Met de komst van de nieuwe ple­baan en de ver­an­de­ringen die dat met zich meebracht hebben we ons niet lan­ger thuis gevoeld en pasten we niet meer in de nieuwe organi­sa­tie.

Broe­der­schap

Johannes heeft zich vanaf het begin van het apos­to­laat met hart en ziel voor het apos­to­laat ingezet. In juni 2012 heeft hij een gelofte afgelegd waarna hij zich ‘broe­der’ mag noemen. Ook na het stoppen van het apos­to­laat blijft hij gewoon ‘broe­der Johannes’.

De web­si­te en het e-mail­a­dres zullen voorlopig gehandhaafd blijven. We hopen dat we daar­mee een baken van hoop en troost mogen zijn voor mensen met verdriet.

Her­in­ne­ring

Behalve broe­der Johannes is er nog een aantal mede­wer­kers betrokken, of betrokken geweest, bij het apos­to­laat.

Zonder Diederik was het Apos­to­laat nooit zo groot en bloeiend gewor­den als het is. Zijn vele bijdragen aan deze web­si­te getuigen van zijn grote kennis van de bijbel en prach­tige manier om zijn ont­moe­tingen op schrift te stellen. De hechte vriend­schap tussen Johannes en Diederik hebben ervoor gezorgd dat bei­den het zo lang hebben volge­hou­den.

In juli 2017 is zuster Tanja gestart bij het Apos­to­laat. Ruim drie jaar heeft ze op voor­beel­dige wijze mee­ge­werkt aan ons pas­to­raat. Zelfs in de laatste weken van haar leven kon ze het niet laten om nog in de Sint-Jan mee te lopen en mee te bid­den. Ze had een groot geloof en een groot hart.

Hier­on­der plaatsen we nog een aantal foto's die in de loop der jaren zijn gemaakt.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl