Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Stadexpeditie bezoekt Apostolaat van Troost

Eeuwenoude waarden herontdekken op de Stadexpeditie Den Bosch

gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2016
Verzamelen voor de ingang van de Sint-Janskathedraal
Verzamelen voor de ingang van de Sint-Janskathedraal (foto: Peter Both)
Broeder Johannes slaat het piketpaaltje de grond in
Broeder Johannes slaat het piketpaaltje de grond in

Op vrij­dag 14 ok­to­ber 2016 vond de Stadexpeditie in Den Bosch plaats. De Stadsambassade Den Bosch nam meer dan 50 stu­den­ten, on­der­ne­mers en ambtenaren vanuit het hele land mee op reis. Hun zoek­tocht naar nieuwe waar­den werd aan de hand van ver­schil­lende verhalen, ini­tia­tie­ven en sprekers uitgelicht, ver­beeld en gekop­peld aan de transities in Den Bosch.

Res­pec­teren, gunnen, samen­wer­ken, troosten en ren­de­ren; het zijn allemaal waar­den die in het proces van Stadmaken aan bod komen en daarin een be­lang­rijke rol spelen. Zet je ver­trouwen aan de kosten of baten kant? Bestaat er een begro­ting waar niet alleen euro’s op staan? Kortom, de vraag die centraal stond bij deze Stadexpeditie is welke rol deze waar­den innemen binnen ste­de­lijke ont­wik­ke­lings­pro­ces­sen?

Na een zonnige wan­de­ling door het centrum van Den Bosch wor­den we door broeder Johannes ont­van­gen in de bij­zon­dere Sacra­ments­ka­pel in de Sint Jans­kathe­draal. Hij ver­telt over zijn jeugd, zijn verlies en het belang van troost, iets dat heeft geresul­teerd in de oprich­ting van het enige Apos­to­laat van Troost in de wereld.

Zijn in­spi­re­rende levens­ver­haal maakt indruk, en leidt tot meer dan de col­lec­tieve ontdek­king van het bestaan van dit zeldzame en unieke ini­tia­tief. Zijn verhaal en de symboliek van de kerk geven aan dat de zoek­tocht van Stadmakers naar ‘nieuwe’ waar­den eerder getypeerd kan wor­den als een herontdek­king van eeuwen­oude waar­den.

Stadexpeditie Den Bosch

Lees meer over de Stadexpeditie op de web­si­te van Steden in transitie:Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl