Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Publicaties

Een over­zicht van publi­ca­tie van het Apos­to­laat van Troost.

De geur van jou

Boekje - De geur van jouBroe­der Johannes heeft in 2015 een gedichtenbundel ge­pu­bli­ceerd met de titel De geur van jou. Het voor­woord is ge­schre­ven door Dr. P. Spekenbrink pr.

De dichter

Joop van Beur­den wordt geboren op 18 no­vem­ber 1942 te ’s-Hertogen­bosch. Hij groeit op onder de toren van de Sint-Jan, in de Kerk­straat te ’s-Hertogen­bosch. Joop is een druk kind, wil alles uitproberen en zoekt al snel naar uitersten. In 1962 treed hij in het huwe­lijk met zijn Riet, wordt het wat rusti­ger in zijn leven en krijgen zij vier kin­de­ren.

In die periode komen de eerste ver­schijn­selen van zijn anders zijn en voelen. Riet blijft in hem geloven en geeft hem de ruimte zich­zelf te zijn. Vooral geeft zij hem rust zodat hij zich ver­der kan ont­wik­ke­len. Samen kunnen zij bergen ver­zet­ten.

Zijn leven lang schrijft hij alles op, in een een­vou­dige, verhalende vorm. Later wordt het een uit­daging deze verhalen zo kort moge­lijk te maken. De gevoelens van de dichter wor­den weerge­ge­ven in zo puur moge­lijke vorm.

In het jaar 2002 moe­digen vrien­den hem aan om zijn werk te publiceren. Deze bundel is een herziene uitgave van eer­der uitge­ge­ven gedichten. Ook zijn nieuwe gedichten toe­ge­voegd.

Nu is het leven van Joop toegewijd aan Christus en is hij broe­der gewor­den en werk­zaam bij het Rooms Katho­liek Apos­to­laat van Troost in het Bisdom ’s-Hertogen­bosch

Deze bundel is tot stand geko­men met hulp van vrien­den: Mevrouw W. Overschie, Henk en Ria Raadschel­ders, mevrouw Vos, Professor B. Spekenbrink en Anita van der Kam.

Het boek De geur van jou is te koop voor € 15,-
Hiermee steunt u ook het werk van het Apos­to­laat van Troost.

Katho­liek Apos­to­laat van Troost

Boekje - Katholiek Apostolaat van TroostIn dit boekje ver­telt broe­der Diederik ons hoe hij zijn werk­zaam­he­den doet binnen het Katho­liek Apos­to­laat van Troost. Maar ook hoe hij ertoe geko­men is, als seculier oblaat van een klooster.

Als Godzoeker heb ik de stilte opge­zocht van een klooster om dich­ter­bij mijn eigen basis te komen. Juist in de diepte van mijn ‘zijn’ voelt het alsof God heel dichtbij is. Dat gevoel wilde ik vast­hou­den en ben daarom, enkele jaren gele­den, seculier oblaat van een klooster gewor­den.

Een ver­bin­te­nis waarin ik o.a. beloofd heb een evan­ge­lisch leven te lei­den in ver­bon­den­heid met de Abdij Sint Bene­dic­tus­berg te Mamelis. Het Katho­liek Apos­to­laat van Troost is voor mij daarom een prach­tige werk­plek om er voor de ander te zijn. Een mooi werk, dat ik ken­baar heb gemaakt aan mijn mede oblaten om ons werk van dit Apos­to­laat te laten groeien naar andere delen van ons land.

De lezing is een boekje gewor­den waarin be­schre­ven staat wat het werk van ons Apos­to­laat inhoudt en hoe ik ertoe geko­men ben.

Na de Pe­da­go­gische Academie heb ik met veel plezier, tot mijn 65e jaar, voor de klas gestaan op een Chris­te­lijke basis­school, waar ver­teld werd over de liefde van Jezus Christus. Op latere leef­tijd ben ik van het pro­tes­tantisme over­ge­gaan naar het rooms-katho­lie­ke geloof. Niet dat het ene geloof beter is dan het andere, maar de li­tur­gie en spiri­tua­li­teit liggen dich­ter­bij mijn hart. God is er voor ie­der­een, wanneer we door Jezus Christus naar de Vader mogen gaan. Ook binnen ons werk van het Katho­liek Apos­to­laat van Troost.

Het boekje Katho­liek Apos­to­laat van Troost is te koop voor € 5,-
Hiermee steunt u ook het werk van het Apos­to­laat van Troost.
Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl